Strona główna


Zdarzenia objęte zakresem ubezpieczenia kariery zawodowej w medycynie:

Całkowita okresowa niezdolność do pracy

Całkowita okresowa niezdolność do pracy

zwiń

 1. Całkowita okresowa niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania zawodu określonego w Umowie ubezpieczenia.
 2. Ubezpieczony nabywa uprawienia do świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy po upływie Okresu wyczekiwania (14 dni w przypadku NW oraz 21 dni w przypadku choroby).
 3. Uprawnienia do świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy ustają z chwilą:
  • zakończenia Okresu odszkodowawczego
  • śmierci Ubezpieczonego
  • gdy stan Ubezpieczonego przestanie spełniać definicję całkowitej okresowej niezdolności do pracy określoną w ust. 1
  • gdy Ubezpieczony podejmie jakąkolwiek pracę, cokolwiek nastąpi najwcześniej.
 4. Długość Okresu odszkodowawczego (24 miesiące), Okresu wyczekiwania oraz wysokość miesięcznego świadczenia z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku zostały określone w punkcie E pozycji 6 Polisy.
 5. Długość Okresu odszkodowawczego, Okresu wyczekiwania oraz wysokość miesięcznego świadczenia z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek Choroby zostały określone w punkcie F pozycji 6 Polisy.
 6. Niezależnie od źródeł niezdolności do pracy świadczenie z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy w tym samym okresie może być wypłacane wyłącznie z tytułu jednego typu niezdolności do pracy, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej.
 7. Wysokość świadczenia za okres krótszy niż pełny miesiąc zostanie obliczona proporcjonalnie do świadczenia miesięcznego określonego w Polisie według stawki dziennej w wysokości 1/30 świadczenia miesięcznego.
 8. Świadczenie z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy nie przysługuje, jeżeli jedyną przyczyną niezdolności do pracy jest neuroza, psychoneuroza, psychopatia lub psychoza, stany lękowe, stres, przemęczenie, choroby umysłowe lub rozstrój emocjonalny jakiegokolwiek typu.
 9. Wszelkie świadczenia wypłacone z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy zostaną odjęte od ustalonej kwoty świadczenia z tytułu śmierci, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy, które okazałoby się należne z tytułu tego samego Nieszczęśliwego wypadku lub tej samej Choroby.
Całkowita trwała niezdolność do pracy

Całkowita trwała niezdolność do pracy

zwiń

 1. Całkowita trwała niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania zawodu określonego w Umowie ubezpieczenia, która to niezdolność wystąpi w okresie dwunastu miesięcy od daty Nieszczęśliwego wypadku lub od daty ujawnienia się Choroby, utrzymuje się nieprzerwanie przez dwanaście miesięcy, a na zakończenie tego okresu nie ma rokowań poprawy.
 2. Wysokość świadczenia z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku została określona w punkcie C pozycji 6 Polisy.
 3. Wysokość świadczenia z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy wskutek Choroby została określona w punkcie D pozycji 6 Polisy.
 4. Świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy będącej następstwem Choroby nie przysługuje, jeżeli ta sama Choroba doprowadzi do śmierci Ubezpieczonego w ciągu dwunastu miesięcy od jej ujawnienia.
 5. Świadczenie z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy nie przysługuje, jeżeli jedyną przyczyną niezdolności do pracy jest neuroza, psychoneuroza, psychopatia lub psychoza, stany lękowe, stres, przemęczenie, choroby umysłowe lub rozstrój emocjonalny jakiegokolwiek typu.
 6. Warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu całkowitej trwałej niezdolności do pracy jest pisemne zobowiązanie Ubezpieczonego do zwrotu Ubezpieczycielowi wypłaconego świadczenia, jeżeli Ubezpieczony podejmie pracę w zawodzie określonym w Umowie ubezpieczenia po wypłacie świadczenia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu

zwiń

 1. Trwały uszczerbek na zdrowiu oznacza Uszkodzenie ciała polegające na trwałej utracie kończyny lub organu, albo ich funkcji.
 2. Wysokość świadczenia należnego z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu obliczana jest jako wskazany w tabeli uszczerbków rozpoczynającej się na następnej stronie procent od sumy ubezpieczenia określonej w punkcie B pozycji 6 Polisy.
Całkowite trwałe uszczerbki na zdrowiu
Całkowita utrata wzroku w obu oczach 100%
Całkowita utrata obu rąk lub dłoni 100%
Całkowita obustronna utrata słuchu 100%
Usunięcie żuchwy 100%
Utrata mowy 100%
Utrata jednego ramienia i jednej nogi 100%
Utrata jednego ramienia i jednej stopy 100%
Utrata jednej dłoni i jednej stopy 100%
Utrata jednej dłoni i jednej nogi 100%
Utrata obydwu nóg 100%
Utrata obydwu stóp 100%


Trwałe uszczerbki głowy
Utrata tkanki kostnej czaszki na całej grubości:
na powierzchni co najmniej 6 cm2 40%
na powierzchni od 3 cm2 do 6 cm2 20%
na powierzchni mniejszej niż 3 cm2 10%
Częściowe usunięcie żuchwy, całości części ruchomej lub połowy kości szczękowej 40%
Utrata jednego oka 40%
Całkowita jednostronna utrata słuchu 30%


Trwałe uszczerbki kończyn górnych Prawa Lewa
Utrata jednego ramienia lub jednej dłoni 60% 50%
Istotny ubytek tkanki kostnej ramienia (ostateczna i nieuleczalna zmiana patologiczna) 50% 40%
Całkowity paraliż górnej kończyny (nieuleczalne uszkodzenie nerwu) 65% 55%
Całkowite porażenie nerwu pachowego 20% 15%
Unieruchomienie barku 40% 30%
Unieruchomienie łokcia:
w położeniu korzystnym (15 stopni odchylenia od kąta prostego) 25% 20%
w położeniu niekorzystnym 40% 35%
Znaczny ubytek tkanki kostnej obu kości przedramienia (ostateczna i nieuleczalna zmiana patologiczna) 40% 30%
Całkowite porażenie nerwu pośrodkowego 45% 35%
Całkowite porażenie nerwu promieniowego przedramienia (na poziomie rowka nerwu promieniowego - sulcus nervi radialis) 40% 35%
Całkowite porażenie nerwu promieniowego na poziomie przedramienia 30% 25%
Całkowite porażenie nerwu promieniowego na poziomie dłoni 20% 15%
Całkowite porażenie nerwu łokciowego 30% 25%
Unieruchomienie przegubu dłoni w położeniu korzystnym (wyprostowanym i z dłonią w dół - w pronacji) 20% 15%
Unieruchomienie przegubu dłoni w położeniu niekorzystnym (zgiętym, z napięciem wyprostnym lub z dłonią w górę – w supinacji) 30% 25%
Całkowita utrata kciuka 20% 15%
Częściowa utrata kciuka (członu paznokciowego/paliczka dalszego) 10% 5%
Całkowite unieruchomienie kciuka 20% 15%
Całkowita amputacja palca wskazującego 15% 10%
Amputacja dwóch członów (paliczków) palca wskazującego 10% 8%
Amputacja członu paznokciowego (paliczka dalszego) palca wskazującego 5% 3%
Jednoczesna amputacja kciuka i palca wskazującego 35% 25%
Amputacja kciuka i palca innego niż wskazujący 25% 20%
Amputacja dwóch palców innych niż kciuk i palec wskazujący 12% 8%
Amputacja trzech palców innych niż kciuk i palec wskazujący 20% 15%
Amputacja czterech palców z włączeniem kciuka 45% 40%
Całkowita utrata czterech palców z wyłączeniem kciuka 40% 35%
Amputacja palca środkowego 10% 8%
Amputacja palca innego niż kciuk, palec środkowy lub wskazujący 7% 3%


Trwałe uszczerbki kończyn dolnych
Amputacja uda (w górnej połowie) 60%
Amputacja uda (dolnej połowy) i podudzia 50%
Całkowita utrata stopy (oddzielenie w okolicy piszczelowo-stępowej) 45%
Częściowa utrata stopy (oddzielenie w stawie skokowym) 40%
Częściowa utrata stopy (oddzielenie w środkowej części stopy) 35%
Częściowa utrata stopy (amputacja w okolicy stępowośródstopnej) 30%


Trwałe uszczerbki kończyn dolnych (c.d.)
Zupełny paraliż dolnej kończyny (nieuleczalne uszkodzenie nerwu) 60%
Zupełne porażenie zewnętrznego nerwu kulszowo-podkolanowego 30%
Zupełne porażenie wewnętrznego nerwu kulszowo-podkolanowego 25%
Zupełne porażenie obu nerwów kulszowo-podkolanowych (zewnętrznego i wewnętrznego) 40%
Unieruchomienie stawu biodrowego 40%
Unieruchomienie stawu kolanowego 20%
Utrata tkanki kostnej kości udowej lub obu kości podudzia (stan nieuleczalny) 60%
Utrata tkanki kostnej z rzepki ze znacznym rozsunięciem fragmentów oraz dużym utrudnieniem ruchów przy wyprostowanym podudziu 40%
Utrata tkanki kostnej w rzepce z zachowaniem zdolności ruchowej 20%
Skrócenie dolnej kończyny o co najmniej 5 cm 30%
Skrócenie dolnej kończyny o 3 do 5 cm 20%
Skrócenie dolnej kończyny o 1 do 3 cm 10%
Całkowita amputacja wszystkich palców stopy 25%
Amputacja czterech palców stopy z wyłączeniem palucha 20%
Amputacja czterech palców stóp 10%
Amputacja palucha 10%
Unieruchomienie palucha 5%
Amputacja dwóch palców stóp 5%
Amputacja palca stopy innego niż paluch 3%
 1. Jeżeli Ubezpieczony jest leworęczny, co zostało potwierdzone w Umowie ubezpieczenia, to świadczenia określone w tabeli uszczerbków znajdującej się w ust. 2 odpowiednio dla kończyn prawych i lewych zamienią się miejscami.
 2. Utrata ręki, stopy, ramienia lub nogi oznacza fizyczne i trwałe oddzielenie danej kończyny.
 3. Utrata wzroku oznacza całkowitą i nieodwracalną utratę wzroku. Uważa się, iż ten przypadek wystąpił, jeżeli stopień zdolności widzenia po korekcji wynosi 3/60 albo mniej w skali Snellena.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 7 całkowita utrata funkcji kończyny lub organu, która nie została precyzyjnie wskazana w tabeli uszczerbków znajdującej się w ust. 2, będzie potraktowana odpowiednio jako utrata tej kończyny lub organu.
 5. Trwałe unieruchomienie palców rąk (innych niż kciuk i palec wskazujący) oraz palców stóp (innych niż paluch) uprawnia do 50% świadczenia należnego w przypadku utraty tych palców.
 6. Jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu będący następstwem Nieszczęśliwego wypadku nie został wymieniony w tabeli uszczerbków znajdującej się w ust. 2, to wysokość świadczenia z tego tytułu zostanie ustalona na drodze porównania stopnia jego dolegliwości z uszczerbkami wymienionymi w tabeli uszczerbków, przy czym zawód wykonywany przez Ubezpieczonego nie będzie brany pod uwagę.
 7. Nie będą podlegały wypłacie świadczenia, których wysokość ustalona dla pojedynczego uszczerbku na podstawie postanowień ust. 8 będzie niższa niż najmniejsze ze świadczeń wymienionych w tabeli uszczerbków znajdującej się w ust. 2.
 8. Wysokość świadczenia z tytułu więcej niż jednego trwałego uszczerbku na zdrowiu będących następstwem tego samego Nieszczęśliwego wypadku oblicza się jako sumę świadczeń z tytułu poszczególnych trwałych uszczerbków na zdrowiu, przy czym łączna kwota świadczenia nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia określonej w punkcie B pozycji 6 Polisy.
 9. Wszelkie świadczenia wypłacone z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu zostaną odjęte od ustalonej kwoty świadczenia z tytułu śmierci lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy, które okazałoby się należne z tytułu tego samego Nieszczęśliwego wypadku.

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

zwiń

 1. Wysokość świadczenia należnego Osobom uprawnionym z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie Uszkodzenia ciała została określona w punkcie A pozycji 6 Polisy.
 2. Do dwunastomiesięcznego okresu, o którym mowa w definicji Uszkodzenia ciała, nie wlicza się okresu, w którym Ubezpieczony utrzymywany jest przy życiu wyłącznie za pomocą urządzeń podtrzymujących życie.
 3. Świadczenie z tytułu śmierci zostanie powiększone o 2% na każde dziecko zamieszkujące z Ubezpieczonym w chwili śmierci i pozostające na jego utrzymaniu, pod warunkiem że nie ukończyło ono dziewiętnastego roku życia lub dwudziestego czwartego roku życia w odniesieniu do dzieci kontynuujących naukę w trybie dziennym. Maksymalne podwyższenie świadczenia z tytułu śmierci na zasadach niniejszego ustępu wynosi 10%.
 4. Jeżeli Umowa ubezpieczenia obejmuje świadczenie z tytułu śmierci, a Nieszczęśliwy wypadek skutkuje śmiercią Ubezpieczonego w ciągu dwunastu miesięcy od daty jego zajścia, jednakże przed ostatecznym ustaleniem wysokości świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub całkowitej trwałej niezdolności do pracy, wówczas wypłacie podlega wyłącznie świadczenie z tytułu śmierci.
 5. Świadczenie z tytułu śmierci należne jest także w sytuacji, gdy Ubezpieczony zaginie w Okresie ubezpieczenia, jego ciało nie odnajdzie się w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty zaginięcia, a z okoliczności zdarzenia będzie bezspornie wynikać, że uległ on Nieszczęśliwemu wypadkowi, który spowodował jego śmierć. Warunkiem wypłaty świadczenia jest pisemne zobowiązanie Osoby uprawnionej do zwrotu Ubezpieczycielowi wypłaconego świadczenia, jeżeli Ubezpieczony odnajdzie się żywy w okresie pięciu lat od wypłaty świadczenia.

Zakażenie wirusem HIV oraz WZW

Ubezpieczenie zakażenia wirusem HIV oraz WZW w związku z wykonywanym zawodem

zwiń

 1. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszych warunków może obejmować świadczenia z tytułu zakażenia wirusem HIV oraz zakażenia wirusem WZW.
 2. Świadczenia objęte Umową ubezpieczenia są wskazane w pozycji 7 Polisy. Przywołanie danego świadczenia jako nie mającego zastosowania do Umowy ubezpieczenia skutkuje wyłączeniem go z zakresu ubezpieczenia.
 3. Świadczenia wypłacane z tytułu zakażenia wirusem HIV nie ograniczają prawa Ubezpieczonego do uzyskania świadczeń należnych z tytułu zakażenia wirusem WZW i odwrotnie.
 4. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszych warunków, świadczenia z Umowy ubezpieczenia będą należne, o ile:

  a) Niezamierzony kontakt z płynami ustrojowymi miał miejsce w Okresie Ubezpieczenia, podczas wykonywania przez Ubezpieczonego czynności służbowych w miejscu swojej pracy lub w związku z ratowaniem ludzkiego życia,

  b) testy wykonane niezwłocznie po Niezamierzonym kontakcie z płynami ustrojowymi wykażą, że bezpośrednio przed Niezamierzonym kontaktem z płynami ustrojowymi Ubezpieczony był wolny od zakażenia danym wirusem.

Ochrona prawna

Ochrona prawna

zwiń

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące rodzaje świadczeń:

 • ochrona prawna przy dochodzeniu odszkodowań przez Ubezpieczonego,
 • ochrona prawna przed dochodzeniem odszkodowań skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu,
 • ochrona prawna umów (ogólna),
 • ochrona prawna w sprawach karnych w życiu prywatnym i zawodowym,
 • ochrona prawna prawa pracy,
 • ochrona prawna ubezpieczeń społecznych,

Dodatkowo jako właścicielowi pojazdu mechanicznego:

 • ochrona prawna umów związanych z pojazdem mechanicznym,
 • ochrona prawna w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenie w komunikacji,
 • ochrona prawna przy dochodzeniu odszkodowań przez Ubezpieczonego

Ponadto telefoniczna asysta prawna.


Kontakt

Menedżer produktu
Sławomir Górny
tel. 509 916 674
e-mail: slawomirg@cabroker.pl

Broker prowadzący
Paweł Łukasik
tel. 883 379 840
e-mail: pawell@cabroker.pl

Asystent produktu
Sylwia Ślezińska
tel. 883 379 833
e-mail: biuropszczyna@cabroker.pl

Carbo Asecura S.A.

Biuro Regionalne w Pszczynie
ul. Rymarska 2
43-200 Pszczyna
tel. 32 212 81 00
Copyright © 2003 - 2018 Carbo Asecura S.A. hosting i realizacja: Centercomp.pl